Všeobecné obchodné podmienky vzťahujúce sa na službu online výživového poradenstva

 

1. Úvodné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa online služby (poradenstvo v oblasti optimálneho stravovania) od predávajúceho.

 

Predávajúci:

 

Bc. Monika Kolář

Zimná 3234/6

058 01 Poprad

Email: monikaxkolar@gmail.com

Tel.: +421 949 181 199

 

IČO: 50305719

DIČ: 1121985040

 

Bankové spojenie:

Fio banka, a.s.

číslo účtu:  2000978278 / 8330

IBAN: SK7583300000002000978278

BIC: FIOZSKBAXXX

 

 Zapísaná v obchodnom registri Okresného úradu Poprad, vložka č. 740-32007 v Poprade dňa 20.4.2016 (ďalej len “predávajúci”).

 

2. Objednávka služby a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

Objednanie služby sa uskutočňuje prostredníctvom emailu monikaxkolar@gmail.com alebo vyplnením online formulára na stránke www.monikakolar.com. Návrhom kúpnej zmluvy je vyplnenie a odoslanie objednávacieho formulára alebo zaslanie všetkých vyžiadaných údajov prostredníctvom emailu. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním online služby. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je ustanovené inak.

 

3. Cena online produktov a služieb

 

Ceny za online služby sú uvedené na webovej stránke predávajúceho, sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Cena konkrétnej služby - ak sa jedná o špecifickú službu v oblasti výživového poradenstva, ktorá nie je explicitne uvedená na stránkach www.monikakolar.com, bude kupujúcemu prezentovaná prostredníctvom emailu. Kupujúci dostane službu za cenu platnú v okamihu objednania. Predávajúci nie je platcom DPH (je neplatiteľ dane z pridanej hodnoty). Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až v okamihu pripísania celej sumy (kúpnej ceny) za službu na účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo služby až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra, vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky, prostredníctvom emailu. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Predávajúci poskytne službu až po jej úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Na online služby sa nevzťahuje platba za poštovné a balné.

 

4. Dodacia lehota a dodacie podmienky

 

Dodacia lehota pri online službe je do 14 pracovných dní po prijatí celej sumy za službu predávajúcim a zároveň poskytnutí všetkých relevantných údajov potrebných k plnohodnotnému a kompletnému poskytnutiu služby kupujúcim. Kupujúci je emailom kontaktovaný predávajúcim a začína plynúť poskytovanie služby.

Doba trvania služby v rámci konkrétneho kupujúcim stanoveného programu začína plynúť počiatočným dňom odovzdania služby (podľa dátumu na písomnom dokumente uvedenom) a končí posledným dňom stanoveným konkrétnou záväznou dobou trvania poskytovania služby, ak nebolo dohodnuté inak.

Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania,  ponúkne inú porovnateľnú službu alebo navrhne vrátenie kúpnej sumy späť na účet kupujúceho. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.

 

5. Záručné podmienky, reklamácia a odstúpenie od zmluvy

 

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo prostredníctvom emailu. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

Na reklamáciu služby sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom a zásielkovom predaji. Podmienky reklamácie sú uvedené v Reklamačnom poriadku.

Súhlas s tu záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci prevzatím služby.

 

6. Garancia za dodané služby

 

Predávajúcemu prislúcha povinnosť zodpovedne poskytovať poradenstvo v oblasti optimálneho stravovania podľa najlepšieho vedomia,  svedomia a aktuálnych vedecky podložených poznatkov. Predávajúci ale negarantuje zlepšenie zdravotného stavu a/alebo estetického vzhľadu kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie, že poradenstvo v oblasti optimálneho stravovania nie je náhradou za kvalifikovanú odbornú lekársku pomoc, konzultáciu alebo starostlivosť a neslúži ako podklad pre samovoľnú diagnostiku ochorení, zmenu lekárom stanoveného liečebného plánu alebo ukončenie lekársky naordinovanej liečby. Kupujúci berie na vedomie, že zámerné zamlčanie alebo poskytnutie nepresných informácií o relevantných aspektoch zdravotného stavu a stravovacích návykov môže negatívne ovplyvniť konečnú podobu a výsledok poskytovanej služby (poradenstvo v oblasti optimálneho stravovania).

 

7. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

 

Zásady bezpečnosti a ochrany osobných údajov sú platné od 25.5.2018 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúci je pred poskytnutím osobných údajov oboznámený s podmienkami ich ochrany a na základe toho vyslovuje slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas s ich spracovaním.

Poskytovateľ služby Bc. Monika Kolář spracováva osobné údaje kupujúceho pri objednávaní služby online poradenstva v oblasti optimálneho stravovania a pri následnej emailovej komunikácii v priebehu trvania poskytovania služby.

 

Predávajúci spracúva následné osobné údaje kupujúceho:

 

Pri online objednávaní:

 

 • meno a priezvisko

 • emailová adresa

 • telefónne číslo

 

Pri emailovej a online komunikácii:

 

 • meno a priezvisko

 • emailová adresa

 • telefónne číslo

 • užívateľské meno pre aplikáciu Skype, Facetime (prípadne inú online komunikačnú aplikáciu podľa dohody s kupujúcim)

 

 

Pri vypĺňaní dokumentov (osobne alebo emailom) súvisiacich s poskytovaním služby a v priebehu poskytovania služby:

 

 • meno a priezvisko, prípadne titul

 • email

 • telefónne číslo

 • vek a dátum narodenia

 • pohlavie

 • antropometrické údaje (výška, hmotnosť, telesné obvody, resp. miery, telesné zloženie)

 • údaje o stravovacích návykoch, pohybových aktivitách a záznam denného stravovania

 • údaje o osobnej, pracovnej a zdravotnej anamnéze relevantné pre účely poskytnutia služby

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle kupujúceho, ktorý udeľuje na obdobie 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Po uvedenej lehote budú jeho osobné údaje zlikvidované a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

 

Kde sú osobné údaje odložené a ako sú zabezpečené

 

Údaje sú spracované spôsobom, ktorý zaisťuje najvyššiu možnú bezpečnosť týchto údajov a ktorý zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému prístupu k osobným údajom. Všetky osobné údaje sú uložené v súkromnej elektronickej databáze, ku ktorým má prístup iba poskytovateľ služby a prípadne spoločnosť Nutritics Limited (Nutritics LTD, 22C Town Center Mall, Main Street, Swords, Co. Dublin, Ireland) ako poskytovateľ nutričného softvéru potrebného pre analýzu stravovacích návykov.

 

V rámci udeľovania súhlasu so spracovaním osobných údajov platia nasledujúce skutočnosti:

 

 • Žiadne osobné údaje nebudú poskytované príjemcom tretích strán.

 • Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.

 • Dotknutá osoba (kupujúci) má právo požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

 • V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba (kupujúci) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 • Cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

 • Nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať.

 

Osobné údaje kupujúceho môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategóriám subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a to najmä poskytovateľ IT služieb, poskytovateľ marketingových služieb alebo orgány verejnej moci.

 

Možnosti odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov:

 

- Zaslanie žiadosti o odvolanie súhlasu na email monikaxkolar@gmail.com

- Odoslanie písomnej žiadosti o odvolanie súhlasu na korešpondenčnú adresu predávajúceho

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

8. Ochrana duševného vlastníctva a zodpovednosť za poškodenia

 

Všetky predávajúcim dodané materiály pre kupujúceho v písomnej alebo elektronickej forme vzťahujúce sa na samotnú službu (optimalizáciu stravovacích návykov) sú duševným vlastníctvom predávajúceho. Predávajúci si nepraje, aby kupujúci akokoľvek používal, rozširoval alebo kopíroval materiály súvisiace s poradenstvom pre účely tretích strán, resp. pre účely, ktoré nesúvisia s poskytovaním služby pre kupujúceho tak ako je ustanovené týmito obchodnými podmienkami. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za škody a poškodenia vyplývajúce z neoprávneného používania služby tretími stranami, pre ktoré nebola primárne vedome a cielene určená. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 

9. Jazyk

 

Tieto obchodné podmienky podliehajú právnym ustanoveniam Slovenskej Republiky aj v prípade, že by materiály súvisiace so službou alebo služba samotná boli preložené do iných jazykov.

 

 

10. Záverečné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednanej služby uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Kupujúci akceptovaním týchto obchodných podmienok berie na vedomie, že elektronická komunikácia prebieha cez internetové pripojenie, ktoré nie je dodatočne zabezpečené telemedicínskou komunikačnou technológiou vzhľadom na možnú výmenu citlivých informácií o zdravotnom stave.

 

Tieto obchodné podmienky platia od 01.11. 2019

+421 949 181 199

 • Facebook
 • Instagram
 • Black LinkedIn Icon

© 2019 - 2020 Monika Kolář | Zásady ochrany osobných údajov | Obchodné podmienky | Informácie uvedené na týchto stránkach slúžia výhradne informačným účelom a nenahrádzajú odbornú lekársku pomoc, konzultáciu a starostlivosť. | Kopírovanie obsahu stránok bez písomného súhlasu autora zakázané. | Stránky obsahujú reklamné odkazy a analytické prvky. | *Affiliate odkaz