Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej
zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa online služby
(konzultácie v oblasti optimálneho stravovania) od predávajúceho.

Predávajúci:
Bc. Monika Kolář
Zimná 3234/6
058 01 Poprad


Email: monikaxkolar@gmail.com
Tel.: +421 949 181 199


IČO: 50305719
DIČ: 1121985040


Bankové spojenie:
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2000978278 / 8330
IBAN: SK7583300000002000978278
BIC: FIOZSKBAXXX


Zapísaná v obchodnom registri Okresného úradu Poprad, vložka č. 740-32007 v Poprade dňa 20.4.2016
(ďalej len “predávajúci”).


2. Objednávka služby a uzatvorenie kúpnej zmluvy


Objednanie služby sa uskutočňuje prostredníctvom objednávkového formulára na www.monikakolar.com/kontakt alebo emailu monikaxkolar@gmail.com.
Návrhom kúpnej zmluvy je zaslanie všetkých vyžiadaných údajov prostredníctvom emailu. K uzatvoreniu
kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Zmluva vzniká samotným
dodaním online služby. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie
služby vyhlásené predávajúcim. Vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia týmito obchodnými
podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je ustanovené inak.


Kupujúci sa uzavretím zmluvy záväzne zaručuje, že v čase uzavretia zmluvy dovŕšil vek 18 rokov. Ak kupujúci
ako zákonný zástupca objednáva službu pre maloletú osobu, vyžaduje predávajúci dodatočné písomné
potvrdenie - povolenie k poskytovaniu služby maloletej osobe pod dohľadom kupujúceho (v tomto prípade sa kupújci zaväzuje byť prítomný a účastný všetkých online konzultácií a emailovej komunikácie medzi
predávajúcim a maloletou osobou). Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku a/alebo neposkytnúť služby vprípade, že kupujúci neuhradil konečnú cenu za služby. Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo neprijať objednávku kupujúceho, ktorý napriek zjavne vážnym zdravotným komplikáciám odmieta odbornú lekársku pomoc alebo svojim správaním vykazuje pochybnosti o schopnosti spolupracovať s predávajúcim vo veci predmetu kúpnej zmluvy (online konzultácie v oblasti optimálneho stravovania).


3. Cena online produktov a služieb


Ceny za online služby sú uvedené na stránkach www.monikakolar.com sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Cena konkrétnej služby - ak sa jedná o špecifickú službu v oblasti výživových konzultácií, ktorá nie je explicitne uvedená v tomto dokumente, bude kupujúcemu prezentovaná prostredníctvom emailu. Kupujúci dostane službu za cenu platnú v okamihu objednania. Predávajúci nie je platcom DPH (je neplatiteľ dane z pridanej hodnoty). Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.

Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až v okamihu pripísania celej sumy (kúpnej ceny) za službu na
účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo služby až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra, vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým
dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky, prostredníctvom emailu. Na vyžiadanie kupujúceho je
možné faktúru zaslať aj poštou. Predávajúci poskytne službu až po jej úplnom zaplatení, pokiaľ nie je
dohodnuté inak. Na online služby sa nevzťahuje platba za poštovné a balné.


5. Záručné podmienky, reklamácia a odstúpenie od zmluvy


Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa
uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo prostredníctvom emailu. Predávajúci je povinný bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky
platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
Na reklamáciu služby sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa. Podmienky reklamácie sú uvedené v Reklamačnom poriadku. Súhlas s tu záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci prevzatím služby.


6. Garancia za dodané služby


Predávajúcemu prislúcha povinnosť zodpovedne poskytovať konzultácie v oblasti optimálneho stravovania podľa najlepšieho vedomia, svedomia a aktuálnych vedecky podložených poznatkov. Predávajúci ale negarantuje zlepšenie zdravotného stavu a/alebo estetického vzhľadu kupujúceho.
Kupujúci berie na vedomie, že konzultácia v oblasti optimálneho stravovania nie je náhradou za
kvalifikovanú odbornú lekársku pomoc, konzultáciu alebo starostlivosť a neslúži ako podklad pre samovoľnú
diagnostiku ochorení, zmenu lekárom stanoveného liečebného plánu alebo ukončenie lekársky naordinovanej liečby. Kupujúci berie na vedomie, že zámerné zamlčanie alebo poskytnutie nepresných informácií o relevantných aspektoch zdravotného stavu a stravovacích návykov môže negatívne ovplyvniť konečnú podobu a výsledok poskytovanej služby (konzultácie v oblasti optimálneho stravovania).


7. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov


Zásady bezpečnosti a ochrany osobných údajov sú platné od 25.5.2018 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene adoplnení niektorých zákonov.
Kupujúci je pred poskytnutím osobných údajov oboznámený s podmienkami ich ochrany a na základe toho
vyslovuje slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas s ich spracovaním. Poskytovateľ
služby Bc. Monika Kolář spracováva osobné údaje kupujúceho pri objednávaní služby online konzultácie v
oblasti optimálneho stravovania a pri následnej komunikácii v priebehu trvania poskytovania
služby.

Predávajúci spracúva následné osobné údaje kupujúceho:

 

Pri online objednávaní:


- meno a priezvisko, prípadne akademický titul
- emailová adresa
- telefónne číslo

 

Pri emailovej a online komunikácii:


- meno a priezvisko, prípadne akademický titul
- emailová adresa
- telefónne číslo
- užívateľské meno pre aplikáciu Skype,Instagram, Whatsapp, Facetime (prípadne inú online komunikačnú
aplikáciu podľa dohody s kupujúcim)

 

Pri vypĺňaní dokumentov (osobne alebo emailom) súvisiacich s poskytovaním služby a v priebehu
poskytovania služby:


- meno a priezvisko, prípadne akademický titul
- email
- telefónne číslo
- vek, resp. rok narodenia
- pohlavie
- antropometrické údaje (výška, hmotnosť, telesné obvody, resp. miery, telesné zloženie)
- údaje o stravovacích návykoch, pohybových aktivitách a záznam denného stravovania
- údaje o osobnej, rodinnej, pracovnej a zdravotnej anamnéze relevantné pre účely poskytnutia služby

Súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným
prejavom vôle kupujúceho, ktorý udeľuje na obdobie 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Po uvedenej lehote
budú jeho osobné údaje zlikvidované a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.


Kde sú osobné údaje odložené a ako sú zabezpečené:


Údaje sú spracované spôsobom, ktorý zaisťuje najvyššiu možnú bezpečnosť týchto údajov a ktorý zabraňuje
akémukoľvek neoprávnenému prístupu k osobným údajom. Všetky osobné údaje sú uložené v súkromnej
elektronickej databáze, ku ktorým má prístup iba poskytovateľ služby a prípadne
spoločnosť Nutritics Limited (Nutritics LTD, 22C Town Center Mall, Main Street, Swords, Co. Dublin, Ireland)
a/alebo Beetfit ( BeetFiT s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1) a/alebo Planeat (Planeat, s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská republika) ako poskytovateľ nutričného softvéru potrebného pre analýzu stravovacích návykov.

 

V rámci udeľovania súhlasu so spracovaním osobných údajov platia nasledujúce skutočnosti:

Žiadne osobné údaje nebudú poskytované príjemcom tretích strán.
Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a
nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.

Dotknutá osoba (kupujúci) má právo požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom, ktoré sa
ho týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti
spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba (kupujúci)
právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Osobné údaje kupujúceho môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategóriám subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a to najmä poskytovateľ IT služieb, poskytovateľ marketingových služieb alebo orgány verejnej moci.

 

Možnosti odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov:


- Zaslanie žiadosti o odvolanie súhlasu na email monikaxkolar@gmail.com
- Odoslanie písomnej žiadosti o odvolanie súhlasu na korešpondenčnú adresu predávajúceho


Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 

8. Ochrana duševného vlastníctva a zodpovednosť za poškodenia


Všetky predávajúcim dodané materiály pre kupujúceho v písomnej alebo elektronickej forme vzťahujúce sa na samotnú službu sú duševným vlastníctvom predávajúceho. Predávajúci si nepraje, aby kupujúci akokoľvek používal, rozširoval alebo kopíroval materiály súvisiace so službou pre účely tretích strán, resp. pre účely, ktoré nesúvisia s poskytovaním služby pre kupujúceho tak ako je ustanovené týmito obchodnými podmienkami. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za škody a poškodenia vyplývajúce z neoprávneného používania služby tretími stranami, pre ktoré nebola primárne vedome a cielene určená. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.


9. Jazyk


Tieto obchodné podmienky podliehajú právnym ustanoveniam Slovenskej Republiky aj v prípade, že by
materiály súvisiace so službou alebo služba samotná boli preložené do iných jazykov.


10. Záverečné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení v deň odoslania objednávky v prípade, že nie je medzi
účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia
obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednanej služby
uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.
Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb.
v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky
tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom
elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Kupujúci akceptovaním týchto obchodných podmienok berie na vedomie, že elektronická komunikácia
prebieha cez internetové pripojenie, ktoré nie je dodatočne zabezpečené telemedicínskou komunikačnou
technológiou vzhľadom na možnú výmenu citlivých informácií o zdravotnom stave.

 

Tieto obchodné podmienky platia od 20.05. 2020

  • Facebook
  • Instagram
  • Black LinkedIn Icon

@zdravieavyzivaonline

© 2019 - 2020 Monika Kolář | Zásady ochrany osobných údajov | Informácie uvedené na týchto stránkach slúžia výhradne neutrálno - informačným účelom a nie sú náhradou za kvalifikovanú, odbornú lekársku pomoc, konzultáciu či starostlivosť.